Đây là phần giải bài tập chương 5 môn hệ điều hành do mình tự làm (thầy Khánh không giải. Mình sẽ chỉ viết bài giải từ bài 5 trở đi thôi. Từ bài 1 đến bài 4 không có gì để nói hết. Các bạn nào biết đáp án rồi mà phát hiện mình sai chỗ nào comment dùm nghen. Thanks các bạn nhiều.

Bài 5: bài giải tổng quát như sau (đề bài phải sửa lại thành nb<=na<=nb+10 mới có thể thực hiện được):

// Share data
Semaphore b, max;
b.value = 0;
max.value = 9; // if we set max = 10, then
            // at some point, a will be greater than b+10
// Process A
while (true)
{
  wait(max); // Check whether it has reached the max value or not 
         // (na<=nb+10)
    na++; // do work
  signal(b); // increase b.value one unit. This makes process A 
         // always execute before process B, 
         // so nb <= na every time
}   // Process B
while (true)
{
  wait(b);
    nb++; // do work 
  signal(max); // release one value of max's value, so that it make A 
          //be able to increase its 
         // value, and also ensure na<=nb+10
}  

Còn dưới đây là code demo sử dụng C++:

1: #include "stdio.h"
2: #include "windows.h"
3: #include "conio.h"
4: #include "tchar.h"
5: HANDLE maxSemaphore, mutex;
6:
7: DWORD WINAPI ProcessA (LPVOID num)
8: {
9:   int na=0, i=0; 10:   while (i<100)
11:   {
12:     if (WaitForSingleObject(maxSemaphore, INFINITE)==0)
13:     {
14:       na++;
15:       ReleaseSemaphore(mutex, 1, NULL);
16:         //printf ("Release mutex error!n");         
17:       printf ("na= %dn", na);
18:       i++;
19:     }
20:     else
21:       printf ("Wait for maxSemaphoren");
22:
23:   }
24:   return 0;
25: }
26: DWORD WINAPI ProcessB (LPVOID num)
27: {
28:   int nb=0, i=0;
29:   while (i<100)
30:   {
31:     if (WaitForSingleObject(mutex, INFINITE)==0)
32:     {
33:       ReleaseSemaphore(maxSemaphore, 1, NULL);
34:       nb++;
35:       printf ("nb= %dn", nb);
36:       i++;
37:     }
38:     else
39:       printf ("Wait for mutexn");
40:   }
41:   return 0;
42: }
43:
44:
45: int main()
46: {
47:   HANDLE hThread[2];
48:   DWORD threadID[2];
49:   mutex = CreateSemaphore (NULL, 0, 1, NULL);
50:   if (mutex==NULL)
51:   {
52:     printf ("Create mutex error!n");
53:     return -1;
54:   }
55:   maxSemaphore = CreateSemaphore(NULL, 9, 9, NULL);
56:   if (maxSemaphore==NULL)
57:   {
58:     printf ("Create maxSemaphore error!n");
59:     return -1;
60:   }
61:   hThread[0] = CreateThread(NULL, // default security attributes 
62:     0, // default stack size 
63:     (LPTHREAD_START_ROUTINE)ProcessA, // procedure to execute 
64:     NULL, // no argument 
65:     0, // default creation flags 
66:     &threadID[0]); // thread identifier 
67:   if (hThread[0]==NULL)
68:   {
69:     printf ("Create thread A error: %dn", GetLastError());
70:     return -2;
71:   }
72:
73:   hThread[1] = CreateThread(NULL, // default security attributes 
74:     0, // default stack size 
75:     (LPTHREAD_START_ROUTINE)ProcessB, // procedure to execute 
76:     NULL, // no argument 
77:     0, // default creation flags 
78:     &threadID[1]); // thread identifier 
79:   if (hThread[1]==NULL)
80:   {
81:     printf ("Create thread B error: %dn", GetLastError());
82:     return -2;
83:   }
84:   WaitForMultipleObjects(2,hThread,FALSE,INFINITE);
85:   for (int i=0; i<2; i++)
86:   {
87:     CloseHandle(hThread[i]);
88:   }
89:   CloseHandle(maxSemaphore);
90:   CloseHandle(mutex);
91:   return 0;
92: }

 

Bài 6: Dễ dàng chứng minh với đoạn code đó thì X có thể vượt quá 20. Để đảm bảo X không vượt quá 20, ta chỉ cần sử dụng một trong các giải thuật định thời đã học.

Bài 7:

// share data
Semaphore s1, s2;
s1=0; s2=0;
// do work
A1();
signal(s1);
B1();
signal(s2);
wait(s2);
A2();
wait(s1);
B2();

Bài 8: With every k (k>=1), Ak just starts if only Bk-1 has finished and Bk just starts if only Ak-1 has finished.

// Share data
Semaphore S[100];
for (int i=0; i<100; i++)
  S[i].value = 0;
// Process A
for (int i=0; i<100; i+=2)
{
  execute Ai
  signal(S[i]);
  wait(S[i]+1);
  execute Ai+1
}
// Process B
for (int j=0; j<100; j+=2)
{
  execute Bj
  signal(S[j]+1);
  wait(S[j]);
  execute B[j]+1;
}

Bài 9: Sử dụng Semaphore để viết lại chương trình theo mô hình xử lí đồng hành.

Giải quyết đề bài như sau: (ứng với mỗi số được xem như một process hoặc thread).

w := x1 * x2 (1)// 1 starts before 5 and 6
v := x3 * x4 (2)// 2 starts before 3 and 4
y := v * x5 (3)// 3 starts after 2 and before 5
z := v * x6 (4)// 4 starts after 2 and before 6
y := w * y (5)// 5 starts after 1, 3 and before 7
z := w * z (6) // 6 starts after 1, 4 and before 7
ans := y + z (7)// 7 starts after 5 and 6

Ta sẽ tạo ra các semaphore gồm: s15, s16, s23, s24, s35, s46, s57, s67. Initial value của tất cả các semaphore đều là 0. Giải thích việc đặt tên như sau: process nào thực thi trước sẽ có số đại diện đứng trước, process thực thi sau sẽ có số đại diện đứng sau, ví dụ process 1 thực thi trước process 5 và process 6 nên sẽ có s15, s16.

// Process 1
w = x1 * x2;
signal (s15);
signal (s16);
// Process 2
v = x3 * x4;
signal(s23);
signal(s24);
// Process 3
wait(s23);
y = v * x5;
signal(s35);
// Process 4
wait(s24);
z = v * x6;
signal(s46);
// Process 5
wait(s15);
wait(s35);
y = w * y;
signal(s57);
// Process 6
wait(s16);
wait(s46);
z = w * z;
signal(s67);
// Process 7
wait(s57);
wait(s67);
ans = y + z;

 

Ok, bài giải của mình. Các bạn xem cho ý kiến đúng sai thế nào nha. Thanks a lot .

Advertisements